Общи условия на”Embellie Beauty Ltd.”

Въведение

С пускането на поръчка от www.embelliebeauty.com приемате да закупите продукт при следните условия на  (“Общи условия”). Общите услоеия винаги се прилагат между Вас и Амбели Бюти ООД (”Embellie Beauty Ltd.”), когато използвате или направите поръчка през уеб сайта www.embelliebeauty.com (“Сайтът”). Общите условия съдържат важна информация за вас като клиент на Амбели Бюти ООД. Моля, прочетете ги внимателно.

Член 1 Определения

”Embellie Beauty Ltd.”: частно дружество, учрежденo по Търговския закон на Република България, със седалище в град Кърджали (България), ЕИК 2040869571; ИН по ДДС – BG 2040869571, под търговското наименование ”Embellie Beauty Ltd.”

Сайт: www.embelliebeauty.com

Клиент: физическо или юридическо лице, действащи при изпълняване на професия или предприятие, което сключва договор с ”Embellie Beauty Ltd.”.

Продукт(и): продукът(ите), предлаган на сайта.

Споразумение: всяко споразумение между ”Embellie Beauty Ltd.” И клиента, чиито Общи условия предстваляват неразделна част.

Общи условия: настоящите общи условия на ”Embellie Beauty Ltd.”.

Член 2 Приложимост на Общите условия

2.1 Общите условия се прилагат за всички оферти, доставки и споразумения с ”Embellie Beauty Ltd.”, освен ако не е изрично договорено писмено.

2.2 Ако клиентът декларира други разпоредби или условия, приложими в неговата поръчка, потвърждаване или друг комуникационен носител, такива разпоредби ще бъдат задължителни само за ”Embellie Beauty Ltd.”, ако и доколкото  ”Embellie Beauty Ltd.” изрично ги е приела писмено.

Член 3 Цени и информация

3.1 Всички цени, посочени в сайта и на други материали, произхождащи от ”Embellie Beauty Ltd.”, включват данъци и други налози, наложени от правителството, освен ако не е посочено друго в сайта.

3.2 Ако се начисляват разходи за доставка, те ще бъдат ясно посочени на сайта преди сключването на Споразумението. Разходите за доставка ще се показват отделно в процеса на поръчване.

3.3 Съдържанието на сайта е съставено с голямо внимание. ”Embellie Beauty Ltd.” обаче не може да гарантира, че цялата информация на сайта се показва правилно и/или е пълна по всяко време. Всички материали, цени и информация, показвана на сайта произхожда от

”Embellie Beauty Ltd.” може да включва печатни и/или програмни грешки и си запазва правото да коригира тези грешки по всяко време.

3.4 ”Embellie Beauty Ltd.” не носи отговорност за каквито и да е било отклонения между цвета на продукта и цвета на продукта, както е показано в сайта.

Член 4 Сключване на споразумението

4.1 Догоговът се счита за сключен в момента, в който клиента приеме предложението на ”Embellie Beauty Ltd.”, чието предложение е основание на Общите условия.

4.2 Ако клиентът е приел предложението по електронен път на ”Embellie Beauty Ltd.”,

също така ще потвърди получаването на приемането на офертата по електронен път.

4.3 Ако се установи, че при приемането или по друг начин при сключването на договора клиентът е предоставил неточни данни, ”Embellie Beauty Ltd.” ще има право да спре изпълняването на задълженията си, докато не бъдат получени правилните данни от клиента.

Член 5 Изпълняване на споразумението

5.1 Щом ”Embellie Beauty Ltd.” получи нареждането на клиента и потвърди приемането му, ще предаде продуктите за доставка на фирмата доставчик. След това фирмата доставчик ще изпрати продуктите на клиента.

5.2 ”Embellie Beauty Ltd.” е упълномощена да ангажира трети страни при изпълняването на задълженията си по споразумението.

5.3 Сайта съдържа информация, описваща начина на доставка на продуктите и на срока, в който продуктите ще бъдат доставени на клиента.

5.4 Ако ”Embellie Beauty Ltd.” не успее да достави продуктите в рамките на тридесет (30)  дни след потвърждението на приемането на поръчката, тя ще уведоми клиента за това. В такъв случай клиентът може да реши или да се съгласи с нова дата за доставка, или да развали споразумението, без да понася никакви разходи. ”Embellie Beauty Ltd.” не носи отговорност за забавянето на процеса на доставка.

5.5  ”Embellie Beauty Ltd.” съветва клиента да провери продуктите при получаване и да съобщи за дефекти в рамките на два (2) работни дни след доставката в писмен вид или по електронен път.

Член 6 Оттегляне/връщане

6.1 Клентът има право да върне продукта в рамките на четиринадесет (14) дни след като продуктът е доставен на клиента.

6.2 Клентът трябва да уведоми ”Embellie Beauty Ltd.” за желанието си да върне продукта, като изпрати имейл до orders@embelliebeauty.com в рамките на горепосочения период от четиринадесет (14) дни след като продуктът бъде доставен на клиента. Този имейл трябва да включва следната информация: номер на поръчка, име, телефонен номер, адрес на електронна поща и адрес за доставка. След получаване на този имейл, ”Embellie Beauty Ltd.”

ще предостави на клиента номер за разрешаване на връщане. След получаване на номер, клиентът има допълнителни четиринадесет (14) дни, за да върне продукта на  ”Embellie Beauty Ltd”

6.3 Върнатите продукти трябва да бъдат неизползвани, неповредени и върнати в оригиналната си неотворена опаковка. Връщането на продукти без да отговарят на всички горепосочени условия, няма да бъдат приети.

6.4 Клиентът носи отговорност за избрания метод на изпращане на върнатите продукти. Отговорност за продуктите ще носи ”Embellie Beauty Ltd.”, когато получи продукта. Това означава, че ”Embellie Beauty Ltd.” не носи отговорност за връщанията, които (например) са изгубени и/или повредени повреме на връщането им. Ето защо Ви препоръчаваме да избирате варианти за връщане, с които ще можете да поискате информация за проследяване на пратката. ”Embellie Beauty Ltd.” не прави никакви изключения от тази политика.

6.5 След получаване и приемане на върнатите продукти ”Embellie Beauty Ltd.” ще възтанови общата стойност на покупната цена на клиента в рамките на четиринадесет (14) дни.

Член 7 Плащане

7.1 Клиентът заплаща дължимата сума на ”Embellie Beauty Ltd.” в съответствие с избрания метод от клиента за плащане от сайта. ”Embellie Beauty Ltd.” е свободна да предлага всички начини за плащане по свой избор и може да променя тези начини на плащане по всяко време.

Член 8 Гаранции и съответствие

8.1 ”Embellie Beauty Ltd.” гарантира, че продуктите са подходящи за тяхното предназначение, както е описано в сайта.

8.2 Ако доставеният продукт не отговаря на споразумението при доставка, ”Embellie Beauty Ltd.” трябва да бъде уведомен за това в срок от четиринадесет (14) дни след доставката на продуктите.

8.3 Ако продукта не отговаря на договора и клиентът е уведомил ”Embellie Beauty Ltd.” в срока, посочен в Член 8.2, съответният продукт ще бъде заменен. Жалбите след периода, споменати в Член 8.2, няма да бъдат приети от ”Embellie Beauty Ltd.”.

Член 9 Процедура за обработка на жалбите

9.1 Ако клиентът има оплаквания във връзка с продуктите (съгласно член 8, озаглавен “Гаранции и съответствие”), или относно други аспеки на сайта или услугите на ”Embellie Beauty Ltd.”, той може да подаде жалба по имейл или писмено. Данните за връзка с ”Embellie Beauty Ltd.” са предоставени в края на Общите условия.

9.2 ”Embellie Beauty Ltd.” ще отговори на жалбите възмоно най-скоро или в краен срок от седем (7) дни след получаването на жалбата. Ако ”Embellie Beauty Ltd.”  не е в състояние да формулира отговор на жалбата в този срок, ”Embellie Beauty Ltd.” ще потвърди получаването на жалбата седем (7) дни след получаването на жалбата и ще даде указание за срока, в който очаква да бъде в състояние да даде съществен или окончателен отговор на жалбата на клиента.

Член 10 Отговорности

10.1 Общото задължение на ”Embellie Beauty Ltd.” по отношение на клиента, дължащо се на неподходящо изпълнение на споразумението, е ограничено до компенсация, която не надвишава определената цена на съответното споразумение (включително ДДС и транспортни разходи).

10.2 ”Embellie Beauty Ltd.” не носи отговорност за каквито и да е било непреки щети или загуби, включително, без ограничение, последващи вреди, загуба на данни и щети, причинени от прекъсване на дейноста.

10.3 Освен ако изрично не е предвидено друго в този Член 10, ”Embellie Beauty Ltd.” не носи отговорност, независимо от основанията, на които може да се основава дадено дело или процедура. Ограниченията, изложени в 10.3, обаче ще престанат да се прилагат, ако и доколкото вредите или загубите са резултат от умишлено действие или груба небрежност от страна на ”Embellie Beauty Ltd.”.

10.4 ”Embellie Beauty Ltd.” ще бъде отговорен само при несъответстващи неусепхи при изпълнението на Споразумението, ако клиентът без забавяне издаде писмено уведомление за неизпълнение, като уточнява разумен период от време в който ”Embellie Beauty Ltd.” има възможност да отстрани неизпълнението. Известието за неизпълнението трябва да съдържа описание на неизпълнението по възможнот с най-големи подробности, за да може ”Embellie Beauty Ltd.” да даде адекватен отговор и/или да предприеме подходящи действия.

10.5 Всяко събитие, което води до обезщетение, винаги е подчинено на условието клиентът да докладва за щетите или загубата писмено на ”Embellie Beauty Ltd.” възможно най-скоро, но не по-късно от тридесет (30) дни след възникването на щетата или загубата.

10.6  ”Embellie Beauty Ltd.”  не носи отговорност за обезщетение за щети или загуби, които клиентът е причинил в резултат на “непреодолима сила”. Това включва, наред с другото (и без ограничение) събитието, че трета страна, анагажирана от ”Embellie Beauty Ltd.” , не е в състояние да изпълни задълженията си.

Член 11 Лични данни

11.1 ”Embellie Beauty Ltd.” ще обработва лични данни на клиента в съответствие с Условията за ползване, публикувани на сайта.

Член 12 Заключителни разпоредби

12.1 Общите условия и споразумението се тълкуват и регулират в съответствие с законите на Република България.

12.2 Всеки спор, произтичащ от или във връзка с Общите условия и Споразумението, включително спорове относно съществуването и валидността му, ако не може да се постигне споразумение по взаимно съгласие, се решава от компетентния български съд.

12.3 В случай, че някоя от разпоредбите, съдържащи се в Общите условия, се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби се тълкуват като такива, ако тези невалидните разпоредби не се съдържат тук; и такива невалидни и неприложими разпоредби ще се считат за заменени с разпоредба, която във възможно най-голяма степен отговаря на намерението на ”Embellie Beauty Ltd.”  при впсисване на първоначлната разпоредба.

Данни и контакти

Ако имате въпроси, оплаквания или коментари, след като прочетете Общите условия, и ако искате да ни уведомите, моля свържете се с нас по имейл: info@embelliebeauty.com